015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De Stichting Kans tegen Kanker is gestart in 2012. De initiatiefnemer Han Heerkens, overleed in 2016 aan de ziekte, na een jarenlange, dappere strijd tegen kanker. Hij stond niet alleen: natuurlijk zijn ook zijn partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen betrokken. Zij zetten de strijd tegen kanker voort via de Stichting Kans tegen Kanker. De stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI-instelling.
De strijd tegen kanker bracht de stichting bij de behandelingsmethoden in het buitenland. Met name in Duitsland blijken artsen vaak verder te kunnen/willen gaan, en ook eerder te willen werken met innovatieve behandelwijzen. Een voorbeeld hiervan is hyperthermie. Voor deze behandeling kan men ook in Nederland terecht bij het hyperthermiecentrum.
Mensen met kanker hebben vaak baat bij die benadering. Ook als de strijd tegen kanker uiteindelijk (nog) niet gewonnen wordt, ervaart de patiënt toch een heel belangrijke persoonlijke winst: tijdwinst! Want vaak levert zo'n behandeling extra tijd op. Extra maanden, soms jaren, die voor de patiënt en zijn omgeving zeer waardevol is. En een enkele keer, de uitzondering, blijkt de ziekte teruggedrongen.
Die gewonnen leef-tijd, biedt de patiënt bovendien een menswaardige kwaliteit van leven, ook dankzij de mensvriendelijke behandeling. Behandeling in de dubbele betekenis van zowel medisch handelen, als mensvriendelijk bejegenen. Met als uitgangspunt: als patiënt ben je geen dossier, maar een mens, een individu, die te maken heeft met kanker.
De ervaring is dat de kosten voor behandeling in het buitenland en, in sommige gevallen, ook in Nederland, lang niet altijd gedekt worden door de Nederlandse zorgverzekeraars; als patiënt moet je er zelf voor opdraaien, of zorgen dat je gesponsord wordt. Dat is de eerste van de twee kerndoelstellingen van Kans tegen Kanker: het bieden van financiële ondersteuning bij behandelingen welke niet vergoed worden door de zorgverzekeraar of op een andere wijze worden vergoed. Het gaat hierbij om door een arts voorgeschreven behandelingen. De tweede doelstelling is het ondersteunen van medisch wetenschappelijk onderzoek. 
Ieder mens met de diagnose kanker heeft recht op een maximale kans in de strijd tegen kanker. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland die kosten niet kunnen/willen betalen, biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling in Nederland en het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard gebonden aan de voorwaarden, zoals beschreven in het uitkeringsreglement van de Stichting. 
De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans tegen Kanker zich ook in voor onderzoek. 

AMREF Flying Doctors zet zich in voor een gezond en sterk Afrika. Want wie gezond is kan beter voor zichzelf zorgen en ontsnappen aan armoede. Het is de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie en gaat uit van de kracht van de Afrikaanse bevolking zelf.

Nog steeds vliegen Afrikaanse artsen naar afgelegen gebieden om zorg te verlenen, maar vandaag de dag wordt er nog veel meer gedaan om de gezondheidszorg in Afrika te verbeteren. Inmiddels werkt AMREF Flying Doctors in negen Afrikaanse landen. Het hoofdkantoor staat in Kenia en veel van de medewerkers zijn Afrikaans (90%). Veranderingen die blijvend zijn, komen van binnenuit tot stand. Bij alles wat de organisatie doet, wordt uitgegaan van de behoefte en kracht van de Afrikaanse bevolking zelf. Samen met hen wordt gezocht naar praktische oplossingen die zij zelf kunnen uitvoeren en voortzetten. Zo kunnen zij op eigen kracht hun leven gezonder maken en neemt de armoede in Afrika af.

Jonge Afrikaanse vrouwen zijn de sleutel: mijn lijf, mijn leven.
Iedereen heeft recht op een gezond en veilig leven. Voor veel meisjes en jonge vrouwen in Sub-Sahara is dit niet vanzelfsprekend. AMREF wil ervoor zorgen dat vrouwen weten wat hun rechten zijn zodat problemen als meisjesbesnijdenis en het voortbestaan van tienerzwangerschappen en kind huwelijken kunnen worden voorkomen. AMREF zet zich vooral in voor de gezondheid van Afrikaanse meisjes en jonge vrouwen zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot gezonde sterke vrouwen. Want als zij gezond zijn en blijven, kunnen ze werken en een beter leven opbouwen voor zichzelf en hun gezin.

Armoede verminderen
De organisatie werkt aan een gezond en sterk Afrika. Met meer dan 110.000 Nederlandse donateurs die dit werk in Afrika mogelijk maken! Met overheden en internationale organisaties die meedenken over de gezondheidssituatie in Afrika en het werk daar. En met bedrijven die in Afrika willen investeren.

Zorgverleners
In Afrika zijn te weinig zorgverleners. Het tekort aan medisch personeel is de grootste bedreiging voor de gezondheid van mensen in Afrika. AMREF Flying Doctors zorgt voor meer en betere Afrikaanse zorgverleners. Dit wordt gedaan door middel van scholing en trainingen via internet en mobiele telefoon en bijscholing van medisch personeel.

Schoon water, goede hygiëne
In Afrika heeft een op de vier mensen niet de beschikking over schoon water. Het vieze drinkwater veroorzaakt diarreeziektes zoals cholera, tyfus en dysenterie. Om dit probleem aan te pakken zorgt AMREF voor schoon drinkwater, riolering en veilige w.c.'s. Er wordt voorlichting gegeven over hygiëne via lokale zorgverleners en er worden mensen opgeleid tot metselaar en loodgieter zodat zij zelf sanitaire voorzieningen kunnen bouwen. Die voorzieningen kunnen mensen met kleine leningen vervolgens zelf aanschaffen.

Medische zorg voor iedereen
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van goede medische zorg, zonder dat mensen geldproblemen of schulden krijgen. In Afrika is dit niet voor iedereen het geval. Daarom werkt AMREF hard aan een goed en betaalbaar zorgstelsel dat toegankelijk is voor iedereen, ook voor mensen met weinig geld. 

Stichting Planet Hope komt op voor de rechten van kansarme kinderen. De sleutel tot een betere toekomst is onderwijs en persoonlijke ontwikkeling. Samen met lokale partners initieert en ondersteunt Planet Hope sociale en educatieve projecten, gericht op kinderen in nood en hun directe omgeving. Voor hen wil de stichting een wereld van verschil maken.

De Stichting is een initiatief van Karen Duys en Paul van Wijngaarden. Na vele reisen, backpacken over de hele wereld, kwamen ze in 1997 in India. Sindsdien heeft dit fascinerende land van uitersten een plek in hun hart en keren ze er elk jaar terug. Getroffen door de schrijnende armoede waarin veel - vooral kasteloze - kinderen en hun families leven, besloten Karen en Paul voor sommigen van hen het verschil te maken. In eerste instantie door het steunen van projecten van Indiase ontwikkelingsorganisaties die zij in de loop der jaren hadden leren kennen. Om de hulp een duurzamer karakter te geven, richtten zij in 2009 de Stichting Planet Hope Nederland op.

Voor miljoenen kinderen is goed onderwijs, of zelfs maar naar school gaan, geen vanzelfsprekendheid. Ze leven in benarde situaties, gevangen in een spiraal van ernstige armoede, lage sociale erfelijkheid, slechte medische omstandigheden, verstoorde gezinssituaties en kinderarbeid. Omdat ze het gezinshuishouden moeten onderhouden, en in sommige gevallen zelfs al op zeer jonge leeftijd in het gezinsinkomen moeten voorzien, is onderwijs voor hen geen mogelijkheid.

Planet Hope wil de situatie van deze jongens en meisjes verbeteren. Zij doen dit door hen de kans te geven hun talen te ontwikkelen zodat ze hun rol in de samenleving kunnen vervullen. Enerzijds worden de sociaaleconomische oorzaken aangepakt die deze kinderen belemmeren om naar school te gaan en anderzijds worden de drempels om toegang tot onderwijs te krijgen, verlaagd.

Planet Hope initieert en ondersteunt educatieve en sociale projecten gericht op kansarme kinderen en hun families, altijd in nauwe samenwerking met lokale partnerorganisaties.

Ook sociaal ondernemerschap speelt een belangrijke rol in de aanpak. Na een gesponsorde start moeten projecten met een maatschappelijke doelstelling (deels) zelfstandig door kunnen gaan. De opbrengst gaat volledig naar de educatieve en sociale projecten van Planet Hope. Het Learning Centre is daar een sprekend voorbeeld van. Alle activiteiten in Nederland worden pro deo gedaan, wat betekent dat bijna al het geld daar terecht komt waar het het hardst nodig is: in India.

Voor meer informatie: zie www.planethope.nl 

De Stichting Walanta werkt in Timboektoe, de hoofdstad van Mali. Mali wordt omgeven door andere landen en ligt voornamelijk in de Sahara- en Sahelregio's. De rivier de Niger stroomt door het binnenland en fungeert als de belangrijkste handels- en transportader van het land. Delen van de rivier overstromen periodiek, waardoor de broodnodige vruchtbare landbouwgrond langs de oevers wordt verkregen en er grasland ontstaat voor het veel. 

Hoewel Mali een van de grootste landen in Afrika is, heeft het een relatief kleine bevolking, die grotendeels langs de rivier de Niger woont. Landbouw is de dominante economische sector in het land, dat met katoenproductie, het hoeden van vee en kamelen en visserij tot de belangrijkste activiteiten behoren.

Toen Janka de Vries in 2003 voor het eerst in Mali kwam werd zij geraakt door het land en de mensen. Zij raakte in gesprek met jongeren over hun leven en toekomstdromen. Door een gebrek aan beroepsopleidingen is de werkloosheid onder jongeren heel hoog. Door hen een vak te leren hebben zij weer vooruitzichten voor de toekomst en krijgt de economie een oppepper. 

De Stichting biedt een duurzame en kwalitatief goede beroepsopleiding voor kansarme en van onderwijs buitengesloten jongeren. In deze opleiding wordt hen met moderne middelen en nieuwe technieken een vak geleerd. De opleiding wordt gecombineerd met technieken en vaardigheden uit hun eigen cultuur. Rekening houdend met de capaciteiten en talenten krijgen jongeren theorie- en praktijklessen in het beroep van hun keuze zoals bouwvakker, smid, metaalbewerker, leerbewerker en kleermaker. Daarnaast krijgen zij les in lezen, schrijven, rekenen, boekhouden, het opzetten van een klein bedrijf, computerles, Frans, Engels en persoonlijke en sociale vaardigheden.

De opleiding is bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 21 jaar. Om deze groep jongeren op te leiden is het belangrijk om ook hun ouders op te leiden zodat zij zich niet achtergesteld voelen bij hun kinderen. Op die manier leren de ouders begrijpen dat zij een belangrijke rol spelen bij de opleiding van hun kinderen. Voor deze ouders worden alfabetiseringscursussen gegeven en cursussen op het gebied van opvoeding, gezondheid en bijvoorbeeld landbouwtechnieken.

De Stichting is van mening dat de mensen vooral niet moet worden voorgeschreven wat zij moeten doen maar dat de lokale bevolking dat zelf het beste weet. Zij kennen de situatie ter plaatse, de normen en waarden en hebben de contacten. Zij stellen vast waaraan behoefte is en komen met plannen. 

Subcategorieën