015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

De stichting Kans tegen Kanker is gestart in 2012 door Han Heerkens. Zelf overleed de heer Heerkens in 2016 aan de ziekte na een jarenlange, dappere strijd tegen de ziekte. Zijn partner, kinderen, familie, vrienden en kennissen zetten de strijd tegen kanker daarna voort via de Stichting Kans tegen Kanker. De stichting is geregistreerd als volwaardige ANBI-instelling.

De visie van de Stichting is dat ieder mens met de diagnose kanker recht heeft op een maximale kans in de strijd tegen de ziekte. Ook als die kans ligt in behandeling in het buitenland. De kosten daarvan mogen absoluut geen belemmering zijn. Als zorgverzekeraars in Nederland de kosten niet kunnen/willen betalen,  biedt de stichting Kans tegen Kanker financiële ondersteuning. Dat geldt voor alle patiënten die de kosten zelf niet kunnen dragen. De steun is gericht op directe (financiële) hulp bieden aan individuele kankerpatiënten voor behandeling in Nederland en in het buitenland, als de zorgverzekering het niet vergoedt. Die steun is uiteraard wel gebonden aan voorwaarden zoals beschreven in het "Uitkeringsreglement" van de Stichting.

De strijd tegen kanker is belangrijk voor elke individuele patiënt en voor de samenleving als geheel. Daarom zet de stichting Kans tegen Kanker zich ook in voor onderzoek. Als kankerpatiënt kun je voor behandeling soms beter en sneller terecht in het buitenland. Zorgverzekeraars vergoeden die kosten niet altijd of maar beperkt. Ook komt het voor dat een door een arts voorgeschreven aanvullende behandeling en/of middelen, niet of beperkt worden vergoed. Daarom biedt Kans tegen Kanker in die situaties, financiële ondersteuning. Deze ondersteuning kan de Stichting bieden dankzij sponsoracties en -donaties. De bijdragen komen zowel van particulieren als bedrijven en verenigingen. De inzet van vele enthousiaste vrijwilligers is onmisbaar voor de stichting. 

Zie voor meer informatie www.kanstegenkanker.nl 

Stichting Rondom Baba werkt in Mali aan duurzame ontwikkeling van de leef- en werkomstandigheden van de extreem armen en streeft ernaar om door opleiding en werk in combinatie met gedrags- en cultuurverandering de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Daarvoor is de gemeenschap Here Bugu (plaats van vrede) opgezet waar samen wordt geleefd, gewerkt, gespeeld en geleerd. Op de website www.rondombaba.nl is te lezen dat, door aan te sluiten bij oude, waardevolle tradities en van daaruit een nieuw samenwerkingsmodel en nieuw gedrag te ontwikkelen, stap voor stap, een duurzaam project ontstaat dat gedragen wordt door de bevolking zelf.

Vanuit het motto "neem het beste van je cultuur en deel het met het beste van de cultuur van een ander", worden negatieve ontwikkelingen overwonnen en omgezet in positieve acties. Daarmee wordt de weerbaarheid en de vitaliteit van de betrokkenen versterkt. Kernwaarden hierbij zijn: bottom-up, wederkerigheid, al doende leren, inspelen op dagelijkse situaties en respect en gelijkwaardigheid. De focus ligt hierbij op het samenwerkingstraject waarbij communicatie, creativiteit, fantasie en openheid de belangrijkste ingredienten zijn. 

In Mali is sprake van groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk. Dit drijft de allerarmsten, en met name de jeugd, in een isolement van waaruit zij steun zoeken bij - en doelwit worden van - radicale organisaties. Het werk van Here Bugu legt de nadruk op het opdoen van positieve kennis en ervaring. Zij versterken het gevoel van eigenwaarde en geven de participanten een stem.

De stichting wil, door het genereren en beheren van fondsen voor onderwijs, gezondheidszorg en openbare voorzieningen het algemeen belang dienen. Alle projecten dienen te zorgen voor arbeidsplaatsen, het betrekken van mensen bij het programma en uiteindelijk ook inkomsten te verdienen die herinvesteerd kunnen worden in de verdere ontwikkeling van Here Bugu. Zo wordt er gewerkt in de bouw, veeteelt, land- en tuinbouw, duurzame energie, onderwijs en scholing voor volwassenen. In de toekomst wil men verder nog festivals organiseren, uitwisseling op het gebied van podiumkunsten en tours met toeristen. 

Stichting Oekraïne heeft hulp nodig heeft als doelstelling om vooral medische hulpgoederen

Toen op 8 augustus 2013 totaal onverwacht, na 7 maanden zwangerschap, Miracle werd geboren, werden zijn ouders, Nicoline Tresfon en Jonathan Ogidi-Nkwankwo, zich bewust van de primitieve omstandigheden waarin Miracle ter wereld kwam in het Federal Medical Centre in zuid-oost Nigeria. 

Zij werden daar geconfronteerd met de beperkte middelen waarmee dit ziekenhuis prille kinderlevens probeerde te redden. Ook zagen zij toen de concrete behoeften op het gebied van medische apparatuur en hulpmiddelen. Zo stierven er pasgeboren baby's vanwege het tekort aan couveuses. Een schrijnende werkelijkheid die met eenvoudige middelen voorkomen kan worden.

Hun persoonlijke ervaring van de geboorte van Miracle en de toewijding van de artsen en het verplegend personeel in het FMC in Umuahia Nigeria, die alles in het werk stelden om kinderlevens te redden met de beperkte beschikbare middelen hebben Nicoline en Jonathan geinspireerd om de Stichting Dare 2 Care op te richten. Het is een organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op het inzamelen van geschonken medische materialen voor vroeg geborenen en zieke kinderen op de intensive care van het Federal Medical Centre. Bovendien biedt Dare 2 Care ondersteuning in de verschillende uitdagende situaties op de afdeling vroeg geborenen. Ook heeft de stichting als missie om het transport van de aangeboden hulpmiddelen te volgen en erop toe te zien dat de ingezamelde goederen ook daadwerkelijk op de juiste plek terecht komen. 

De missie van de stichting volgens de website is:

- om de verouderde huisvesting van het FMCU en haar medische beperkingen aan het licht te brengen;
- om de realiteit en het contrast tussen het FMCU en de westerse ziekenhuizen te laten zien;
- om premature en zieke kinderen een betere kans op overleven te bieden;
- om een samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen het FMC en de betrokken personen en instanties om gezamenlijk de doelen van de Stichting Dare2Care te verwezenlijken.

Een van de doelstellingen van de stichting is onder andere om voorlichting te geven aan donoren over de moeilijker ervaringen die moeders en hun kinderen tegenkomen in Nigeria en hoe geholpen kan worden om de kindersterfte tegen te gaan en om het personeel van het FMCU te helpen bij de implementatie, logistiek en ontwikkeling van de gedoneerde goederen voor het ziekenhuis. 

Kijk voor meer informatie op de website: www.stichtingdare2care.nl 

Subcategorieën