015-310 58 73
info@wisselbeker.nl
Molenweg 4, 2631 AC Nootdorp

Kringloopwinkel De Wisselbeker hanteert verschillende categorieën goede doelen. Zo onderscheiden wij:

- grote goede doelen

- maanddoelen

- lokale doelen

- rampen e.d.

Voor de aanvraag van alle goede doelen geldt dat u maximaal één keer per kalenderjaar kunt aanmelden.
Voor alle aanvragen geldt dat zo veel mogelijk een begroting meegestuurd wordt.
Aanvragen gedaan door prive-personen worden niet in behandeling genomen.

Criteria voor grote goede doelen

De criteria zijn, in principe, gelijk aan de criteria geldende voor de maandelijkse goede doelen. Het bestuur kan hier om gemotiveerde redenen van afwijken. Het bestuur vraagt de instemming van de vrijwilligers voor deze meerjarige goede doelen in de jaarvergadering van de stichting. Het bestuur bepaalt de duur en de hoogte van de meerjarige donaties.

Criteria voor maandelijkse goede doelen

 • Een aanvragend goed doel moet statutair binnen de provincie Zuid-Holland gevestigd zijn.
 • De organisatie/stichting moet duidelijk aangeven waar de bijdrage voor bedoeld is. Dit doel of project moet een duidelijk begin en eind hebben.
 • De stichting of organisatie moet ‘zichtbaar en controleerbaar’ zijn. Bijvoorbeeld: In woord en geschrift dmv een website, periodiek en recent jaarverslag
 • De aanvrager moet een ‘link’ hebben met de organisatie/stichting. Bijvoorbeeld: bestuurslid, lid, donateur, medewerker.
 • Er is een uitgesproken voorkeur voor projecten waarbij duidelijk sprake is van eigen initiatief en inbreng van de doelgroep.
 • Aanvragen voor ondersteuning van individuele studenten ivm buitenlandse stage / deelname aan conferentie /co-schap etc. worden niet gehonoreerd.
 • Aanvragen voor een permanente financiering van een activiteit worden niet gehonoreerd!  
 • Het moet gaan om een project ter bestrijding van armoede, verbetering van gezondheid, natuur of milieu.                                                        
 • Het project dient geloof- en politiek neutraal te zijn.   

2 maal per jaar worden de voor verdere behandeling goedgekeurde aanvragen door de vrijwilligers d.m.v. een stemronde, beoordeeld.

Criteria lokale doelen

Onder lokale doelen verstaan we doelen die binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd en/of een voor de lokale gemeenschap aanwijsbaar belang dienen. Hierbij gaat de voorkeur uit naar steun voor de Nootdorpse gemeenschap. Bij steunaanvragen voor lokale doelen worden de volgende eisen gesteld:

 • Het te steunen doel wordt geïnitieerd en gedragen door (een organisatie van) de inwoners van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.
 • Steun van private partijen, zoals onze stichting, is van wezenlijk belang voor het realiseren van het doel.
 • Er is sprake van een gemeenschapsbelang.
 • Het betreft een project/activiteit met een duidelijk begin en eind.

Het bestuur beslist over een toewijzing van een donatie en de hoogte van het toe te kennen bedrag.

Rampen

Als laatste hebben wij dan ook nog de categorie "rampen". Als er ergens op de wereld een grote ramp plaatsvindt bepaalt het bestuur of wij daar als Kringloopwinkel een bijdrage aan willen doneren. Ook over de hoogte van de bijdrage beslist het bestuur.

Maanddoelen en lokale doelen: gebruik voor het indienen van een aanvraag onderstaand formulier:

Aanmelden nieuw goed doel

Gegevens aanvrager
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Verplicht veld!
Gegevens Stichting waarvoor een bijdrage wordt gevraagd:
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld!
Verplicht veld
Verplicht veld!